Ankand për shitje pasurish të paluajtshme

 

BANKA NBG ALBANIA Sh.A


hap ankandin për shitjen e pronës:

 

 

Truall me sip.1730 m² dhe Ndërtesë me sip.155 m², Nr.Pasurie 440/53,Zonë Kadestrale 2679 ,Vol.11 ,Fq.165,me adresë: Mëzez, Tiranë

 

Çmimi fillon nga 630,000 EURO.

 

Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur, pranë BANKA NBG ALBANIA Sh.A ,Rr.Dritan Hoxha, Nd.8, H.1, K.P 1026,Tiranë, Shqipëri

 


Oferta duhet të përmbajë:

·         Kërkesë me objekt “Ofertë për blerje prone”, me të dhënat e pronës.  

·         Një kopje të dokumentit të identifikimit të blerësit të interesuar/ekstrakt QKR në rast shoqërie tregtare.

·         Adresë, email dhe numër telefoni të ofertuesit.

·         Mandatin për e depozitimit në ëmer të ofertuesit të shumës prej 63,000 Euro (10% të shumës së shitjes).

·         Dokumenta provuese për ekzistencen e diferencës së shumës totale (90% te shumes së shitjes).

 

Afati i dorëzimit të ofertave është data 07/11/2017 deri në orën 14:00 (cdo ofertë që dorezohet pas këtij afati skualifikohet automatikisht)

 

Për informacione të mëtejshme jeni të lutur të na kontaktoni:+355 (0) 445001213

 

 
Brenda 10 ditësh nga shpallja fitues, ky i fundit është i detyruar të paguajë totalin e çmimit të ofertuar.
Mospagimi i çmimit brënda afatit fituesi skualifikohet dhe transaksioni nuk kryhet.


Vendodhja

  • Prona ndodhet në fshatin Munushtir, Komuna Qendër, rrethi i Skraparit.
  • Rreth 3 km nga banesat e qytetit të Çorovodës
  • Rreth 1.1 km kalon lumi Osum dhe rreth 1.4 km kalon rruga nacionale e cila lidh qytetin e Poliçanit me qytetin e Çorovodës.

 Pershkrimi:

  • Prona ka nje siperfaqe 4,900 m2.
  • E pershtatshme per toke bujqesore.

 

Çmimi i Shitjes  1,897 Euro

Link:

https://www.societegenerale.al/prona/dt_properties/toke-are-4900-m2-skrapar/


Vendodhja:

  • Prona ndodhet ne zonen e fshatit Rëmenj, ne Pogradec
  • Eshte e vendour rreth 1 km nga rruga Pogradec Korce

 Pershkrimi:

  • Prona ka nje siperfaqe 1,000 m2.
  • Dimensione e prones jane 12.5 m x 80 m

 

Çmimi i Shitjes 3,000 Euro

Link:

https://www.societegenerale.al/prona/dt_properties/toke-are-1000-m2-remenj-pogradec-2/

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret