1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.242.08 m²,Nr.Pasurie 6/286, Zona Kadastrale 8513, Vol.24,Faqe 102,me adresë:“V. Kuqi”/12, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 21.05.2018 me vlerë fillestare 60,480 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ““E.G” Bailiff Services” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip. 18,360 m²,Nr.Pasurie 37/14, Zona Kadastrale 1198,Vol 7,Faqe 5,me adresë:Bisht Kamëz,Kantundi i Ri ,Durrës

 

Ankandi do të zhvillohet në datë15.05.2018me vlerëfillestare 6,480,000 Lekë.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Real Bailiff Services” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.72 m², Nr.Pasurie 3/573+1-24, Zona Kadastrale 8561, me adresë:Rr. “1 Maj”, Korçë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 14.05.2018me vlerëfillestare 16,330 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret