1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.98.39m²,Nr.Pasurie 26/121+2-7, Zona Kadestrale 8603 ,Faqe 243,Vol.17,me adresë: “L. 28 Nëntori”, Vlorë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 14.02.2018 me vlerë fillestare 25,600Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ARB Group” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.59.5 m²,Nr.Pasurie 306/68+1-18, Zona Kadestrale 2291, Faqe 245,Vol. 21, me adresë:Kryemedhenj, Kavajë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 14.02.2018 me vlerë fillestare 15,360Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ARB Group” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Njësi me sip. 37 m², Nr.Pasurie 6/121-N12,Zona Kadastrale 8160, me adresë: L”Parku I Madh” ,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 29.01.2018 me vlerë fillestare 29,600 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore "Executores Litium" sh.p.k

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret