5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.103.1 ,Nr.Pasurie 35/70+1-5,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 88,Vol 12,me adresë:Lagjia “Nr.3” ,Kukës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 28.02.2018me vlerë fillestare 2,589,440 Lekë.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “Real Bailiff Services” Sh.P.K


5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.63.76 ,Nr.Pasurie 35/70+1-4,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 87,Vol 12, me adresë:Lagjia “Nr.3” ,Kukës.
 

                Ankandi do të zhvillohet në datë 28.02.2018me vlerë fillestare 1,598,800 Lekë.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “Real Bailiff Services” Sh.P.K


5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Ndërtesë me sip.108.24 ,Nr.Pasurie 6/56, Zona Kadastrale 8513, Faqe 121,Vol. 31,me adresë:Rr."Mujo Ulqinaku",Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 16.02.2018 me vlerë fillestare 1,120 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ““E.G” Bailiff Services” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret