1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall edhe Ndërtesë me sip.160 m²,Nr.Pasurie 3/264, Zona Kadastrale 8190,Vol.9,Faqe.54,me adresë: Rr. "Kristo Kristidhi", Tiranë.

Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018 me vlerë fillestare 64,512Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.


  1. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Truall me sip.950 m² edhe Ndërtesë 150 m², Nr.Pasurie 6/65, Zona Kadastrale 8516, Vol.6, Faqe142, me adresë: Shkozet/14, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 08.03.2018mevlerë fillestare 40,320Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore BSA” sh.p.k


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Njësi me sip. 37 m², Nr.Pasurie 6/121-N12,Zona Kadastrale 8160, me adresë: L”Parku I Madh” ,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 05.03.2018 me vlerë fillestare 20,720Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore "Executores Litium" sh.p.k

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret