1. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.270 m² dhe Ndërtesë me sip.200 m², Nr.Pasurie 11/17, Zona Kadastrale 8642, Vol. 25, Faqe 213, me adresë: Lagjia Nr. 3, Sarandë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 26.03.2018mevlerë fillestare 110,800Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore BSA” sh.p.k


  1. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Apartament me sip.151 m², Nr.Pasurie 60/88/ND+1-22, Zona Kadestrale 8518 ,Vol. 20,Faqe 91,me adresë:Plazh 13,Shk 1,Kati 5,Ap 22,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 26.03.2018mevlerë fillestare 42,448 USD.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore BSA” sh.p.k


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Lokal me sip.71.48 m², Nr.Pasurie 59/93-N4, Zona Kadestrale 8518, Vol. 40,Faqe 235,me adresë: Lagjia 13,Plazh,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 12.03.2018me vlerë fillestare 45,792 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR” sh.p.k

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret