1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.141.5 m²dhe Dhomë banimi me sip.16.1 m², Nr.Pasurie 5/87, Zona Kadastrale 8220,Vol. 13, Faqe 2, me adresë: Rr.”Kongresi I Lushnjes”,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 12.04.2018me vlerë fillestare 32,400Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR” sh.p.k


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.103.1 ,Nr.Pasurie 35/70+1-5,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 88,Vol 12,me adresë:Lagjia “Nr.3” ,Kukës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 04.04.2018me vlerë fillestare 2,330,496 Lekë.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “Real Bailiff Services” Sh.P.K


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.63.76 ,Nr.Pasurie 35/70+1-4,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 87,Vol 12, me adresë:Lagjia “Nr.3” ,Kukës.
 

                Ankandi do të zhvillohet në datë 04.04.2018me vlerë fillestare 1,438,920 Lekë.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “Real Bailiff Services” Sh.P.K

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret