1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.102 , Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 18.04.2018 me vlerë fillestare 21,168 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k

 


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.102 , Rregj.Hipotekor Nr.57, Dt.27.04.2005, Zona Kadastrale 3369,me adresë: Shijak ,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 18.04.2018me vlerë fillestare 26,208 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.106 , Nr.Pasurie 8/40+1-20, Zona Kadastrale 8512, Vol.35, Faqe.30, meadresë: L. 7, Rr. ”H.Demiri”, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 18.04.2018me vlerë fillestare 26,863 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret