"Apartament" siperfaqe 75 m2, zona kadastrale 8220, numer pasurie nr. 7/182+4-49, vol. 4, fq. 239, Rr. "Kongresi i Lushnjes", Tirane.  


"Truall + Ndertese" siperfaqe trualli 270 m2, ndertese siperfaqe 125 m2, zona kadastrale 8220, numer pasurie 8/457, vol. 17, fq. 55, Tirane.


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip. 18,360 m²,Nr.Pasurie 37/14, Zona Kadastrale 1198,Vol 7,Faqe 5,me adresë:Bisht Kamëz,Kantundi i Ri ,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë15.06.2018me vlerëfillestare 4,536,000 Lekë.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Real Bailiff Services” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret