1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip. 18,360 m²,Nr.Pasurie 37/14, Zona Kadastrale 1198,Vol 7,Faqe 5,me adresë:Bisht Kamëz,Kantundi i Ri ,Durrës

 

Ankandi do të zhvillohet në datë15.05.2018me vlerëfillestare 6,480,000 Lekë.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Real Bailiff Services” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.72 m², Nr.Pasurie 3/573+1-24, Zona Kadastrale 8561, me adresë:Rr. “1 Maj”, Korçë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 14.05.2018me vlerëfillestare 16,330 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Njësi me sip. 119.5 m²,Nr.Pasurie 44/93-N10, Zona Kadestrale 8518, Vol. 30, Faqe 170, me adresë :Plazhi 13, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 10.05.2018me vlerë fillestare 191,200 Euro.

               

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “TDR Group” Sh.P.K

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret