5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Garazh me sip.106 m², Nr.Pasurie 18/70-G,Zona Kadastrale 8642Faqe 152,Vol.12,me adresë:Rr.“Butrinti”, Sarandë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 23.05.2018 me vlerë fillestare 11,760 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ““BSA” Sh.P.K.  


5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Ndërtesë me sip.108.24 ,Nr.Pasurie 6/56, Zona Kadastrale 8513, Faqe 121,Vol. 31,me adresë:Rr."Mujo Ulqinaku",Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 21.05.2018 me vlerë fillestare 784 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ““E.G” Bailiff Services” Sh.P.K.  


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.242.08 m²,Nr.Pasurie 6/286, Zona Kadastrale 8513, Vol.24,Faqe 102,me adresë:“V. Kuqi”/12, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 21.05.2018 me vlerë fillestare 60,480 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore ““E.G” Bailiff Services” Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret