5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Njësi me sip. 35 m²,Nr.Pasurie 9/271, Zona Kadestrale 8330,me adresë :Dyqani Nr.12,Rr." Don Bosko", Tiranë. 

 

Ankandi do të zhvillohet në datë31.05.2018me vlerë fillestare 36,400 Euro.

               

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “TDR Group” Sh.P.K


5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Njësi me sip.172.5 m², Nr.Pasurie 44/93-N20, Zona Kadestrale 8518,  Vol. 34, Faqe 66, me adresë :Plazhi 13, Durrës. 

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 30.05.2018 me vlerë fillestare 248,400Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “TDR Group” Sh.P.K


5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Lokal me sip. 68.56 m², Nr.Pasurie 59/93-N6, Zona Kadestrale 8518,Vol. 40,Faqe 235, me adresë:Lagjia 13,Plazh,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 28.05.2018 me vlerë fillestare 34,560 Euro

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “TDR Group” Sh.P.K

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret