1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.102 , Rregj.Hipotekor Nr.57, Dt.27.04.2005, Zona Kadastrale 3369,me adresë: Shijak ,Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018me vlerë fillestare 29,120 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.106 , Nr.Pasurie 8/40+1-20, Zona Kadastrale 8512, Vol.35, Faqe.30, meadresë: L. 7, Rr. ”H.Demiri”, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018me vlerë fillestare 29,848Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k


 

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.300 dhe Ndërtesë me sip.100 m², Nr.Pasurie 421/39/1, Zona Kadastrale 1514,meadresë: Domje, Bërxull, Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018me vlerë fillestare 58,880Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret