1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.59.7 , Nr. Pasurie 496/246+2-50, Zona Kadastrale 2460, me adresë: Linzë, Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018me vlerë fillestare 16,240 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.60 , Rregj.Hipotekor 161, Zona Kadestrale 3369, me adresë: Lagjia “29 Nentori”, Shijak, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018me vlerë fillestare 19,600 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.102 , Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 09.03.2018me vlerë fillestare 23,520Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore KREON” sh.p.k

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret