1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.103.1 ,Nr.Pasurie 35/70+1-5,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 88,Vol 12,me adresë:Lagjia “Nr.3” ,Kukës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 04.04.2018me vlerë fillestare 2,330,496 Lekë.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “Real Bailiff Services” Sh.P.K


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip.63.76 ,Nr.Pasurie 35/70+1-4,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 87,Vol 12, me adresë:Lagjia “Nr.3” ,Kukës.
 

                Ankandi do të zhvillohet në datë 04.04.2018me vlerë fillestare 1,438,920 Lekë.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore “Real Bailiff Services” Sh.P.K


  1. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.270 m² dhe Ndërtesë me sip.200 m², Nr.Pasurie 11/17, Zona Kadastrale 8642, Vol. 25, Faqe 213, me adresë: Lagjia Nr. 3, Sarandë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 26.03.2018mevlerë fillestare 110,800Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore BSA” sh.p.k

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret