Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Truall me sip.400 m², Nr.Pasurie 6/320, me adresë: Rr.”Don Bosko”,Tiranë. 

Me vlerë fillestare 174,888 Euro.

 

 

Truall me sip.200 m², Nr.Pasurie 6/194, me adresë: Rr.”Don Bosko”,Tiranë. 

Me vlerë fillestare 87,192 Euro.

 

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 22.06.2017

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group”  Sh.P.K.


   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Tokë Arë me sip.6,000 m², Nr.Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr, Tiranë. 

Ankandi do të zhvillohet në datë 22.06.2017 mevlerë fillestare 554,400 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqerisë Përmbarimore Gjyqësore TDR Group”  Sh.P.K.  


   Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Truall me sip.695 m² dhe Ndërtesë me sip. 216 m², Nr.Pasurie 74/25, Zona Kadastrale 8564, Vol.25, Faqe 188, me adresë: Korçë.

Ankandi do të zhvillohet në datë 21.06.2017 mevlerë fillestare 56,000 Euro.

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group”  Sh.P.K.  

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret